Gardeshgari2
Gardeshgari1
Gardeshgari
Gardeshgari3

بانک گردشگری

پروژه اجاره میکروفن کنفرانس رومیزی Bosch – بانک گردشگری

ملزومات و تجهیزات به کار گرفته شده در این پروژه : 

90 عدد میکروفن کنفرانس BOSCH سری 3330