میکروفن دستی بی سیم

میکروفن دستی بی سیم

+OKAYO EJ-701TS

میکروفن بی سیم دستی EJ-701TM

میکروفن دستی بی سیم

+OKAYO EJ-701TM

میکروفن یقه ای

میکروفن یقه ای و هدمیک

OKAYO EJ-7XT

گیرنده بی سیم 

+OKAYO EJ-702DR