دستگاه ترجمه همزمان

سیستم ترجمه همزمان

TAIDEN HCS-5100

سیستم ترجمه همزمان

سیستم ترجمه همزمان

OKAYO EJ-7R/T

دستگاه ترجمه همزمان OKAYO مدل CON-9

سیستم ترجمه همزمان

OKAYO CON-9

سیستم تورگاید OTG-200R/T

سیستم ترجمه همزمان

OKAYO OTG-200R/T