سیستم ترجمه همزمان

Interpreter Language System

OKAYO EJ-7R/T

دستگاه ترجمه همزمان OKAYO مدل CON-9

Interpreter Language System

OKAYO CON-9

دستگاه تورگاید

Interpreter Language System

OKAYO OTG-200R/T