میکروفن دستی بی سیم

Wireless Handheld Microphone

+OKAYO EJ-701TS

میکروفن بی سیم دستی EJ-701TM

Wireless Handheld Microphone

+OKAYO EJ-701TM

میکروفن یقه ای

Collar Microphone

OKAYO EJ-7XT

Wireless Receiver

+OKAYO EJ-702DR