دستگاه تورگاید

Tour Guide System

OKAYO OTG-200R/T

راهنمای صوتی

Tour Guide System

OKAYO AT-500

سیستم تورگاید WT-350

Tour Guide System

OKAYO WT-350

سیستم تورگاید WT-500

Tour Guide System

OKAYO WT-500

دستگاه تورگاید WT-600

Tour Guide System

OKAYO WT-600

سیستم تورگاید WT-808

Tour Guide System

OKAYO WT-808