میکروفن کنفرانس رومیزی اقتصادی

TAIDEN HCS-3900

میکروفن کنفرا

میکروفن کنفرانس رومیزی دیجیتالی

انواع میکروفن کنفرانس رومیزی تمام دیجیتال

میکروفن کنفرانس چندرسانه ای

انواع میکروفن کنفرانس چندرسانه ای (مالتی مدیا)

میکروفن کنفرانس رومیزی بی سیم

TAIDEN HCS-5300